Obchodné podmienky

Obchodné meno FC KOŠICE a.s.
Sídlo Bočná 10, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto
IČO 51 711 265
DIČ 2120775932
IČ DPH SK2120775932
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK17 0900 0000 0051 5234 7145

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel:  Sa,  vložka číslo:  1707/V


Článok I.

Základné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len "kupujúci") a predávajúcim –- spoločnosťou  FC KOŠICE a.s., Bočná 10, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto, IČO: 51 711 26, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel:  Sa,  vložka číslo:  1707/V(ďalej len "Predávajúci") v oblasti predaja najmä športového a darčekového tovaru (ďalej len "tovar").

1.2  Predávajúci prevádzkuje na internetových stránkach www.fckosice.sk internetový obchod (ďalej len "e-shop"), v ktorom ponúka svoj tovar neobmedzenému počtu kupujúcich na predaj.

1.3  Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi bez výhrad  súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky Predávajúcim dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa  s nimi pozorne oboznámiť. 

1.4  Predávajúcim je spoločnosť:

Obchodné meno FC KOŠICE a.s.
Sídlo Bočná 10, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto
IČO 51 711 265
DIČ 2120775932
IČ DPH SK2120775932
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN SK17 0900 0000 0051 5234 7145

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel:  Sa,  vložka číslo:  1707/V

Telefón: +421 905 418 081
E-mail: fckosice@fckosice.sk

1.5  Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. 

1.6  Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti  alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. 

1.7  Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva Predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré  chce mať  uvedené na nákupných dokladoch.

1.8 Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. z. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len „OZ“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisovv znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,ZoOS“ ) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(„ZoOSnD“), ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v aktuálnom znení.

1.9  Podnikateľom sa rozumie:

(i) osoba zapísaná v obchodnom registri,

(ii)  osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

(iii)  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

(iv)  fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.10  Právne vzťahy Predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a kupujúcim sa  riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. z Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.11 Kúpna zmluva

Predávajúci ponúka svoj tovar na predaj jeho umiestnením na internetovej stránky e-shopu. Ohľadne predaja tovaru prostredníctvom e-shopu vzniká medzi kupujúcim a Predávajúcim kúpna zmluva. Kúpna zmluva vzniká uzatvorením na diaľku, ako je upravené ďalej.

1.12 Uzatvorenie kúpnej zmluvy 

K uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku dochádza prostredníctvom objednávky kupujúceho, ktorá je ponukou k uzavretiu kúpnej  zmluvy a prijatím objednávky (ponuky) Predávajúcim. Oznámením o prijatí objednávky (ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy) dochádza medzi kupujúcim a  predávajúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy.

1.13 Objednávka/Ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci odosiela svoju objednávku Predávajúcemu prostredníctvom vyplnenia a odoslania  objednávkového formulára v rámci e-shopu. Kupujúci je povinný vyplniť aspoň tie údaje v objednávkovom formulári, ktoré sú označené ako povinné; bez  ich vyplnenia nie je možné objednávku odoslať a nemôže dôjsť k uzavretiu kúpnej zmluvy. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky  ju skontrolovať a prípadne opraviť.

1.14 Zrušenie objednávky

Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr v deň expedície tovaru zo skladu, a to na telefónnom čísle +421 905 418 081, alebo  emaile: eshop@fckosice.sk .

1.15 Prijatie objednávky

Predávajúci potvrdí prijatie objednávky, a tým uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), a to na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v jeho objednávke. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza doručením potvrdenia o prijatí objednávky na kupujúcim  zadanú e-mailovú adresu.

1.16  Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

1.17 Právo

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpne zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené  súdmi Slovenskej republiky.

1.18 Jazyk zmluvy 

Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad  pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

1.19 Archivácia 

Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám.

1.20  Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces popísaný.

1.21  Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach e-shopu - www.fckosice.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

1.22 Náklady na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcim - použitie prostriedkov komunikácie na diaľku (internet) si nesie kupujúci a závisí na ním používaných  prostriedkoch komunikácie na diaľku a cenách za ich použitie.

1.23  Informácie pred uzavretím zmluvy

Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom týmto informuje pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a)  hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke e-shopu,

b)  o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1.4 týchto obchodných  podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

c)  kontaktné informácie predávajúceho sú uvedené v čl. 1.4 týchto VOP, na týchto kontaktných miestach môže kupujúci uplatniť aj reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet apod.,

d)  celková cena tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť, sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke e-shopu,

e)  platobné podmienky, dodacie podmienky, lehota, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar (doba expedície tovaru ku ktorej je nutné pripočítať dobu dopravy podľa voľby kupujúceho) sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke e-shopu,

f)  informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií sú uvedené v reklamačnom poriadku,  ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke e-shopu Predávajúceho,

g)  sťažnosti a podnety kupujúceho je možné odosielať e-mailom, alebo poštou na všetky kontaktné údaje Predávajúceho, alebo je možno ich odovzdať osobne v predajni. Tieto budú vybavené bezodkladne, a to najmä písomne,

h)  informácie o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy sú uvedené v čl. 7 týchto VOP, Predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke e- shopu, spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru,

i)  informácie o zodpovednosti predávajúceho za vady a záruke poskytovanej Predávajúcim tovaru alebo služby najmä podľa ust. § 622 a 623 OZ sú uvedené nižšie a v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke e-shopu,

j)  Predávajúci sa zatiaľ nezaviazal dodržiavať kódex správania,

k) kupujúci je povinný zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku, len ak je to výslovne uvedené pri príslušnom tovare v e-shope predávajúceho,

l)  kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom elektronickej adresy eshop@fckosice.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle Predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu (www.soi.sk), ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

m) kupujúci môže požiadať Predávajúceho o zaslanie písomného vyhotovenia alebo potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy a predávajúci mu toto zašle bezodkladne na adresu uvedenú kupujúcim,

n)  jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk.

1.24. Ak Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov, alebo iných nákladov, alebo o nákladoch na vrátenie tovaru, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.


Článok II.

Dozor

2.1   Orgán dozoru vykonáva:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.:  055/6220 781
fax č.:  055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk

2.2 Orgánom alternatívneho riešenia sporov je: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27 http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi Adresa na podávanie návrhov v elektronickej podobe: ars@soi.skadr@soi.sk. Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov u SOI, pri ich nesplnení môže SOI návrh odmietnuť:

a)     spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní;

b)    spotrebiteľ musí podať návrh do jedného roka odo dňa  doručenia zamietavej odpovede Predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú Predávajúci neodpovedal;

c)    vyčísliteľná hodnota sporu musí presahovať sumu 20,- EUR;

d)    subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;

e)    subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť  ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporov by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia;

f)    alternatívne riešenie sporov je bezodplatné.


Článok III.

Bezpečnosť a ochrana informácií a ochrana osobných údajov

3.1   Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci spracúva jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, príp. IČO, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).


3.2   Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, v svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

3.3.   Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len Predávajúcim alebo ním určeným spracovateľom. Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou, osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa,  telefón, e-mail) budú poskytnuté - dopravcovi zvolenému kupujúcim.

3.4.  Poskytnuté osobné údaje budú spracované len Predávajúcim, tretím stranám (Slovenská pošta, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská obchodná inšpekcia a podobne. ).

Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru  Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou Vaše osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa,  telefón, e-mail) budú poskytnuté aj tomuto dopravcovi.

3.5.  Osobné údaje bude Predávajúci spracovávať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným,,,spôsobom. 

3.6.   Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

3.7.   V prípade, ak sa kupujúci domnieva, že Predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať Predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie.

3.8.   Kupujúci ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané, má tiež tieto ďalej uvedené práva:

 • požadovať u Predávajúceho informáciu, aké osobné údaje sú spracovávané,
 • vyžiadať si u Predávajúceho prístup k osobným údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať u Predávajúceho výmaz osobných údajov – a to však s výnimkou údajov spracovávaných pre účely zmluvy,
 • na prenositeľnosť údajov k inému subjektu (na žiadosť kupujúceho predá Predávajúci kupujúcim určenej tretej osobe u Predávajúceho evidované osobné údaje kupujúceho),
 • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
 • vzniesť u Predávajúceho námietku ohľadne spracovania osobných údajov, ktorú bude predávajúci riešiť,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (https://www.uoou.sk),
 • na súdnu ochranu, pokiaľ má kupujúci za to, že jeho práva boli porušené v dôsledku spracovania jeho osobných údajov v rozpore s právnymi predpismi.

3.9   Rovnako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, aby predávajúci alebo sprostredkovateľ, spracoval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email  pre účely zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch (vrátane marketingu) a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a marketingu, a to po dobu 3 rokov odo dňa poskytnutia tohto súhlasu. 

3.10 Kupujúci má najmä právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účely kedykoľvek písomne zmeniť či  odvolať, a to na internetovej adrese eshop@fckosice.sk.

3.11  E-mailová adresa a telefónne číslo budú ďalej spracúvané za účelom zaradenia do databázy na zasielanie obchodných oznámení („Súhlas pre marketingové účely“), ak poskytne kupujúci na toto použitie svoj súhlas, napríklad zaškrtnutím príslušného poľa pre súhlas alebo nezaškrtnutím príslušného poľa pre nesúhlas v objednávke tovaru, a to počas obdobia 3 rokov vždy od poslednej uzatvorenej Zmluvy, pokiaľ toto obdobie nepredĺži. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek jednoduchým spôsobom ukončiť/odhlásiť a kupujúceho uvedené údaje budú z databáz odstránené, a to napríklad zaslaním listu, e-mailu na e-mailovú adresu eshop@fckosice.sk., kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení, prostredníctvom SMS či iným vhodným spôsobom. Súhlas pre marketingové účely zahŕňa hlavne súhlas so:

 • zasielaním všeobecných obchodných oznámení,
 • zasielaním užívateľsky prispôsobených obchodných oznámení/cielená reklama,
 • zasielaním informácií o súťažiach (spotrebiteľských),
 • zasielaním otázok o spokojnosti a hodnotení Predávajúceho, nákupu či Tovaru,
 • zasielaním iných oznámení, otázok či žiadostí, súvisiacich so skvalitnením či kontrolou poskytovaných služieb alebo predaje Tovaru a prieskumu mienky kupujúceho ako zákazníka – vždy vo vzťahu k Tovaru/službám Predávajúceho.

 3.12  Spracúvanie osobných údajov uskutočňuje Predávajúci, osobné údaje však preňho môžu spracúvať aj iní spracovatelia, a to najmä:

 • poskytovateľ marketingových služieb,
 • poskytovatelia prepravných služieb,
 • poskytovatelia príslušných databázových, analytických či softwarových systémov, služieb a aplikácií, ktoré spĺňajú podmienky ochrany osobných údajov.

Osobné údaje môže Predávajúci previesť na servery umiestnené mimo SR alebo do pobočiek či iných dôveryhodných spoločností tretích strán z iných zemí, ktoré spracúvajú osobné informácie.


Článok IV.

Ceny

4.1  Kupujúci kupuje tovar v e-shope za uvedené ceny. Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje kúpnu cenu tovaru podľa ponuky Predávajúceho v e-shope.

4.2  Kúpna cena tovaru uvedená v e-shope vrátane DPH je konečná.

4.3  Kúpna cena tovaru platí vždy od okamihu prevedenia objednávky kupujúcim bez ohľadu na jej neskoršie zmeny.

4.4  Popri kúpnej cene nesie kupujúci prípadne ešte náklady na:

(i)  dopravu tovaru, a to podľa jeho voľby pri objednaní tovaru a v cene, ktorá je uvádzaná v e-shope, 
(ii) vykonanie platby kúpnej ceny, a to podľa ním vykonanej voľby spôsobu platenia kúpnej ceny, náklady na vykonanie platby kúpnej ceny závisí na poskytovateľovi týchto služieb kupujúcemu.


Článok V.

Platobné podmienky

5.1  Kupujúci je pri objednávke tovaru vyzvaný zvoliť jeden z ponúkaných spôsobov platenia tovaru.

5.2  Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby platenia ceny tovaru:

(i)  platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,

(ii)  platba cez internetové rozhranie banky - platobnou kartou on-line,

(iii)  na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

5.3  Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom Predávajúceho.

5.4  Potvrdením objednávky súhlasí kupujúci s povinnosťou platby ceny tovaru a nákladov na dopravu a vykonanie platby podľa voľby kupujúceho. 


Článok VI.

Dodacie podmienky

6.1  Tovar bude Predávajúcim kupujúcemu dodaný spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke tovaru.

6.2  Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru:

(i)  Osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci. Osoba preberajúca tovar musí poznať číslo objednávky tovaru a prípadne mať so sebou  vytlačenú objednávku tovaru, 

(ii)  Zasielanie prepravnou službou - Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky,

(iii)  Zasielanie kuriérom - Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

6.3  Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný) bezprostredne pri dodaní  prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky  ( počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie  krabice) podľa priloženého  prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná, s  výnimkou prípadov, keď je objednávka vybavovaná viacerými dodávkami (potom sa jednotlivé dodávky nepovažujú za neúplné), alebo poškodená. Ak takto  poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v preberacom protokole prepravcu. V prípade, že  poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať zápis o poškodení zásielky na e-mailovú adresu eshop@fckosice.sk.

6.4  Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu  možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

6.5  Tovar bude dodaný v termíne závislom na kupujúcim zvolenom spôsobe dodania tovaru, ako bude vyplývať z objednávky kupujúceho a v príslušnom  dodacom  termíne uvedenom pri tovare v rámci e-shopu. Ak je uvádzaná doba expedície, znamená to, že Predávajúci zabezpečí v uvedenej lehote odovzdanie tovaru prepravcovi (alebo odovzdanie na odberné miesto) a k tejto lehote je nutné pripočítať dobu doručovania daného prepravcu podľa voľby kupujúceho.

6.6 V prípade zasielania tovaru prepravnou službou alebo kuriérom, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vo chvíli, keď kupujúci alebo ním určená tretia strana s výnimkou prepravcu prevezme tovar do fyzickej držby. Bez toho, aby boli dotknuté práva kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, voči prepravcovi, však riziko prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru prepravcovi, ak prepravcu poveril prepravou kupujúci a ak túto možnosť neponúkol kupujúcemu Predávajúci. 


Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy

7.1  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ – právo na vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 7 ZoOSnD (zákon č. 102/2014 Z. z) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru  alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.  Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na webových stránkach Predávajúceho.

7.1.1   Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený́ alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7.1.2   Predávajúci je povinný́ vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký́ použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

7.1.3   Predávajúci nie je povinný́ uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný́ spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný́ spôsob doručenia ponúkaný́ predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný́ spôsob doručenia ponúkaný́ Predávajúcim.

7.1.4  Spotrebiteľ je povinný́ najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný́ na prepravu najneskôr v posledný́ deň lehoty.

7.1.5   Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

7.1.6   Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7.1.7    Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný́ súhlas, spotrebiteľ je povinný́ uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

7.2  Tovar je kupujúci - spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave  a hodnote, v akom tovar prevzal, inak zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7.3  Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7  ZoOSnD (zákon č. 102/2014 Z. z) , darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky apod.

7.4  Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP  kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (v zmysle Zákona ).

7.5  Odstúpenie musí byť uskutočnené tak, že

(i) kupujúci v uvedenej lehote odošle Predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu sídla Predávajúceho ( Bočná 10, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto ). 

(ii) osobne na akejkoľvek predajni Predávajúceho.

Kupujúci môže vyplniť a zaslať vzorový formulár (pdf) na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom internetovej stránky na www.fckosice.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Predávajúci bezodkladne potvrdím kupujúcemu e-mailom.

7.6 V súlade s ust. § 7 ods. 6 ZoOSnD kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

-  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

-  predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od Predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu Predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

7.7  Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného  tovaru kupujúcim. O odstúpení je však Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke.  Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od  kúpnej zmluvy. V tomto prípade nemajú zmluvné strany voči sebe žiadne nároky.

7.8 Ustanovenia čl. 7 týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa.   V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť iba:

(i)  z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a iných právnych predpisoch,

(ii)  špeciálnych akcií Predávajúceho na vrátenie tovaru bez ohľadu či je kupujúci spotrebiteľom alebo podnikateľom.

7.9 Objednaním tovaru prostredníctvom funkcie „rezervovať na predajni“ nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.  Prostredníctvom funkcie „rezervovať na predajni“  dochádza iba k rezervácii tovaru na určenej predajni a k uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza až zaplatením kúpnej ceny na predajni.


Článok VIII.

Záručné a reklamačné podmienky

8.1  Predávajúci poskytuje kupujúcim záruky za predaný tovar. Záruka sa poskytuje za podmienok stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.2  Ako záručný list tovaru slúži nákupný doklad, pokiaľ nie je vystavený špeciálny záručný list.

8.3 Bližšie podmienky záruky a ich reklamácií sa riadia Reklamačným poriadkom e-shopu.

8.4  Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho – spotrebiteľa 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru  kupujúcim. Záruka a záručná doba pri kupujúcich - podnikateľoch, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti sa riadi  najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  


Článok IX.

Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto VOP sú platné od 01.12.2018.

10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením ich nového znenia na internetových stránkach e-shopu.

10.3 Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu Predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmito platnými VOP.

10.4 Predávajúci si vyhradzuje použitie týchto VOP pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom e-shopu a neakceptuje žiadane všeobecné obchodné  podmienky kupujúcich.

NEWSLETTER - nájdite rady, aktuálne novinky a špeciálne akcie

Potrebujete poradiť pri výbere? Zavolajte nám, alebo nás kontaktujte.